Obsługa księgowa 
Konsultacje 
Windykacja należności 

Windykacja należności 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Pomoc w założeniu firmy 

Pomoc w założeniu firmy 

Wyceny majątkowe 

Wyceny majątkowe 

OFERTA  PRZEZNACZONA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Księgi handlowe zgodnie przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity, jak również akty prawne na stronie http://www.przepisy.gofin.pl/ Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego.

Zakres obsługi biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:
1. Prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez biuro rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych),
3. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
4. Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
5. Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
6. Rozliczanie delegacji,
7. Rozliczenie podróży służbowych,
8. Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
9. Dokonanie inwentaryzacji należności,
10. Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:
1. Opracowanie zakładowego planu kont,
2. Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
3. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
4. Obsługa kadrowo – płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów
o pracę lub cywilno-prawnych

• Naliczanie płac i sporządzanie list płac,
•  Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
• Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
• Sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
• Naliczanie składek ZUS
• Sporządzanie deklaracji ZUS,
• Organizacja szkoleń BHP,
• Reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
• Sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R
• Przygotowywanie umów o pracę,
• Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów,
• Przygotowywanie świadectw pracy

5. Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
6. Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
7. Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć
 i Dostaw, (deklaracje VAT - UE, import, eksport poza UE),
8. Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
10. Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
11. Sporządzanie dokumentów, uchwał, wniosków, umów, kontraktów
12. Aktualizacja odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego
13. Wnioski o wpis zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
14. Zmiany statutów i umów spółek,
15. Zamknięcie roku Księga Handlowa,
16. Sporządzenie sprawozdania finansowego,
17. Sporządzenie Bilansu,
18. Sporządzenie Rachunku Zysków i Strat,
19. Sporządzenie Informacji dodatkowej do Bilansu.

Biuro gwarantuje i umożliwia:

1. Zdalną opiekę nad klientem bez wychodzenia z biura
2. Szkolenia zdalne
3. Prezentacja produktów i usług
4. Dostęp do danych z każdego miejsca na świecie, dzięki usłudze TEAM VIER
5. W razie potrzeby dojazd do firmy
6. Doradztwo  gospodarcze i podatkowe
7. Usługi związane z doradztwem marketingowym
8. Szkolenia dotyczące public relations
9. Konsulting.
10. Ekspertyzy i Analizy finansowe
11. Pomoc przy egzekwowaniu należności
• Prowadzeniu sprawy przez Dział Windykacji
• Skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są, jako poufne w czasie trwania, oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów dostęp ma wyłącznie upoważniona osoba. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 tj. z póż. zm.).

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg handlowych, rozpoczyna się już, od 800,00 zł. netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań. Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy według cennika.


Uwaga: Cena jest wartością netto i nie zawiera podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podaną wartość należy traktować, jako orientacyjną. Cena nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Zapraszam do współpracy !

  


 


 
Projekt i realizacja STUDIO 2M